český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

Zelená, kam se podíváš

Svátek svatého Patrika se tradičně slaví především v Irsku, které ho pokládá za svého národního patrona. Nicméně v posledních letech popularita svatopatrikovských oslav narůstá i u nás. Pravda, jde v nich často spíše o světské veselí, než o postavu velkého světce dávnověku, který přinesl do Irska víru.

 

Patrikova rodina byla velmi úzce spjata s římskou posádkou v Británii, jeho otec sloužil na poměrně prestižním postavení nižšího velitele římské jízdy. Když se Patrik kolem roku 385 narodil, šířila už se po celém římském teritoriu křesťanská víra, i když zprvu jenom tajně.

 

Obrácení Irska

Do pohanského Irska Patrik přinesl křesťanství. Proto je irská kultura nerozlučně spojena s jeho jménem. Důležité pro úspěch světcovy misie bylo to, že respektoval rodový systém který byl v Irsku zavedený. Diecéze, které zakládal, kopírovaly hranice rodových území. Vysvětil za život dvaačtyřicet nových biskupů.

Ve své knize Confessio píše, že se nejprve snažil o obrácení vládců, ale ti byli víceméně neochotní, avšak získal si přízeň místních pánů. Na jejich žádost poučoval lid o nové víře, kázal jim a dával příklad svým strohým životem a askezí. Během  dvacetiletého horlivého působení stačil pokřtít dvanáct tisíc pohanů a založit 365 kostelů, klášterů a klášterních škol. Ty se staly centry církevního života. Na sklonku své pouti mohl pravdivě říct: „Synové Irů a dcery králů jsou mnichy a nevěstami Kristovými.“

 

Misionáři po celé Evropě

Poslední léta prožil Patrik v ústraní. Zemřel uprostřed obecné úcty a jeho hrob se stal ihned poutním místem. Málo svatých se těší takové popularitě jako Patrik v Irsku; proto jeho svátek je svátkem všech Irů, ať jsou kdekoli.

O století později se irští misionáři doslova rozeběhli po celé Evropě, dospěli i na území, kde se za několik dalších století začala formovat Velkomoravská říše a Český stát. Takže historická souvislost Patrikova Irska s naší zemí možná existuje.

„Bůh,“ jak sám svatý Patrik napsal, „shlédl na mou poníženost a slitoval se nad mým mládím a mou nevědomostí a bděl nade mnou, ještě než jsem ho poznal, dříve než jsem byl schopen rozlišovat a mohl volit mezi dobrem a zlem, a chránil mě a těšil mě jako otec svého syna.“

 

Na památku velkého světce

Pro Irsko je svatý Patrik věrozvěstem, který se řadí k největším postavám křesťanství a stojí po boku svatého Pavla a ostatních apoštolů, svatých Cyrila a Metoděje, Benedikta a ostatních patronů Evropy. Irové jsou na svého Patrika velmi hrdí a je třeba říct, že právem. Jeho svátek je pro ně, ať jsou kdekoli, dnem bujaré radosti a setkání. Oblékají se v ten den do národní barvy, která je stejně zelená jako jejich země a trojlístek jetele, na kterém jim Patrik znázorňoval tajemství Nejsvětější Trojice a který si připínají na klopu kabátu. Svátek svatého Patrika, který se slaví 17. března, je příležitostí přerušit půst a společně se veselit.

V Dublinu trvají oslavy čtyři dny a jsou vlastně jakýmsi festivalem irské kultury.

 

Smysl slavení

Též do našich krajů se oslavy svatého Patrika v posledních letech dostávají, i když u nás mají jen málo co do činění s irskou národní hrdostí a úctou k vlastním tradicím – daleko spíše se projevují nadměrnou konzumací – nutno potvrdit že výborného – irského piva. Přesto možná stojí za zamyšlení, jaký je smysl oněch oslav. Připomíná se jimi příchod křesťanství a obrácení celého národa. My bychom mohli podobným způsobem slavit i Cyrila s Metodějem, ale nějak to asi nepatří k naší povaze.

 

***

Patrik a křesťanské pravověří

Asi nejslavnější příklad z Patrikova učení je ten, na kterém vykládal prostým irským věřířcím centrální tajemství křesťanství: nauku o Boží Trojici. V jedné legendě se vypráví, jak světec poučoval posluchače o tajemství Nejsvětější Trojice. Pro názornost utrhl lístek jetele a ukázal jej posluchačům s otázkou, zda vidí jeden list, nebo tři lístky. Ukázal tím, že tři části mohou být nedílnou součástí jednoho celku. Analogie to není zcela přesná, ale stala se velmi slavnou. Irsko má dodnes lístek jetele ve svém státním znaku.

Autor: Petr Jan Vinš, Foto: archiv

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test