český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Intelekt může klamat, emoce nikdy nelžou!

Emoce jsou silou, která člověka pohání, ale stejně tak ho může přivést na scestí. Emoční inteligence (EQ) představuje sadu schopností určujících, jak efektivně vnímáme, chápeme, používáme a zvládáme emoce vlastní i druhých. Když se tento termín poprvé objevil, přišlo se současně na zajímavou věc – průměrně inteligentní lidé mají vyšší EQ než lidé nadprůměrně vysokým inteligenčním kvocientem (IQ). Tato anomálie zcela překroutila dosavadní předpoklad, že vysoké IQ je jediným zdrojem úspěchu.

 

Emoční inteligence se těžko definuje. Zahrnuje všechno, co ovlivňuje zvládání našeho chování a rozhodování. Všichni prožíváme emoce, ale jen málokdo je dokáže správně pojmenovat. To bývá problém už jen proto, že nesprávně označené projevy jsou často chybně interpretovány, což vede k mylným volbám a špatným činům.

 

Proč je máme?

Všechny emoce mají pozitivní smysl, slouží fyzickým, osobním a sociálním účelům. Především je třeba si uvědomit, že nás chrání a udržují v bezpečí. Slouží jako pomyslná zkratka pro zpracování informací a ovlivňují chování. Díky nim rychle reagujeme v okamžiku, kdy na dlouhé přemýšlení není čas. Například když hrozí nebezpečí a potřebujeme bleskově jednat, je po ruce strach či překvapení. Rychlé reakce, které nutí každého okamžitě konat, vycházejí jako impulzy především z velkých břišních orgánů a neřídí je vědomé myšlení. Jsou okamžitými reakcemi na podnět, kterým je znepokojení, varují před nebezpečím a umožňují se mu vyhnout. Můžeme je vnímat jako instinkt či intuici.

 

Naslouchejme tělu

Cítíme-li, že něco není v pořádku nebo si něčím nejsme jisti, fyzický projev napoví. Co cítíme, když slíbíme něco, co se nám ve skutečnosti vůbec nechce? Většinou napětí a nevolnost. Tělo vysílá signály, kterým možná nevěnujeme dostatečnou pozornost, i když je to cenný zdroj informací, co je pro nás dobré a co ne. Budeme-li více poslouchat signály těla, dokážeme brzy varování rozpoznat. I pocity neklidu a nepohodlí mohou být takovou informací před možným nebezpečím.

Jakmile rozpoznáme pocit znepokojení, nic by nemělo odvést pozornost jinam. Naslouchat intuici je jako ladit stanici v rádiu. Není možné poslouchat jich několik naráz. Potřebujeme slyšet jen jednu, jasně a čistě. Kdykoli vnímáme něco jako neobvyklé, znamená to, že nás intuice varuje. 

Strach má za úkol jedince ochránit. Překvapení umožňuje reagovat na nenadálou situaci. Smutek pomáhá vyrovnat se se ztrátou. Znechucení říká, že se od něčeho máme odvrátit. Hněv vede k odplatě za křivdu. Radost umožňuje ocenit něco či někoho a vážit si ho.

 

Sociální význam

Nebudeme schopni udržovat či rozvíjet vztahy, pokud nedokážeme vnímat pocit viny, hanby, hrdosti nebo rozpaků. Jsou důsledkem schopnosti sebereflexe a přizpůsobení chování ve vztahu k druhým. Důvěra vede ke sdílení a spolupráci. Vina motivuje dát do pořádku něco, co jsme měli dávno udělat a usilujeme tím o odpuštění.

Rozpoznat emoci znamená umět ji pojmenovat a popsat. Jedná se o projev neverbální komunikace a chování, například podle výrazu tváře, tónu hlasu a řeči těla. Důležité je také pochopit rozdíly a znát, čím se liší třeba hněv a frustrace nebo zklamání a lítost.

Zvládání emocí neznamená jejich potlačení nebo ovládnutí. Znamená to být otevřený pocitům, jak příjemným tak i nepříjemným. Stejně jako vědět, kdy je držet na uzdě, zapojit je a kdy se od nich odpoutat.

 

Umění se vyjádřit

Sdělujeme-li dobré zprávy, zpravidla vše proběhne hladce. Horší to bývá v případě, že máme protistranu obeznámit s nějakou nepříjemností. Tehdy je nejdůležitější naslouchat a reagovat. Obzvlášť, přichází-li špatná zpráva nečekaně. Pokud ji musíme sdělit, je dobré začít slovy: „Potřebuji s tebou mluvit o…“ a tím dát najevo, že se jedná o vážný rozhovor. Uvedeme druhého do kontextu, místo abychom na něj vychrlili, co se stalo. Nejlepší je sdělovat zprávy jasně a přímo, to však neznamená, že budeme ve volbě slov a formulací necitliví.

Pravděpodobně všichni známe někoho, kdo dokáže brilantně rozpoznávat, zvládat a projevovat emoce. V obtížných situacích si je nenechá přerůst přes hlavu a zvládne i zklamání, žárlivost nebo pocit viny vhodným způsobem – bez křiku a agrese.

 

Výzkum poradenské společnosti TalentSmart® shrnul projevy člověka s vysokou emoční inteligencí:

 • má rozsáhlou emoční slovní zásobu
 • zajímá se o ostatní
 • nevadí mu změny
 • zná vlastní silné a slabé stránky
 • umí odhadnout charakter
 • máloco se ho dotkne
 • ví, jak říct ne
 • promíjí chyby
 • dává, aniž by očekával něco na oplátku
 • necítí zášť
 • dokáže neutralizovat toxické lidi
 • nehledá dokonalost
 • oceňuje, co má
 • umí se odpojit a dát si pauzu
 • omezuje příjem kofeinu
 • hodně spí
 • není negativistický
 • nenechá si nikým zkazit radost

 

Autorka: Renáta Šťastná (čerpáno z knihy Emoční inteligence, Grada Publishing, a. s. 2015)

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test