Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

FLORA

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem


číslo 8
2013 - ročník 45

Svět víry

Svatí předkové patří do našeho života

Cílem projektu „České nebe – život světců počínaje příchodem svatých Cyrila a Metoděje na velkou Moravu pro základní a střední školy“ je populárním, ale seriózním způsobem tlumočit historický a kulturní odkaz světců uctívaných českým národem. Společně se stejnojmennou knihou Aleny Ježkové představuje metodika zpracovaná PhDr. Janou Čeňkovou, Ph.D., zajímavý zdroj poučení o kořenech našeho národa.

                      Jana Čeňková je autorkou metodiky k práci s knihou České nebe

 Jak vás napadla myšlenka projektu České nebe?
Kromě toho, že učím na Fakultě sociálních věd UK, pracuji jako čestná předsedkyně české sekce IBBY, Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu. Jeho velkým posláním je šířit kvalitní literaturu mezi děti jakýmkoliv způsobem. S tím jsou spojené všemožné aktivity, které se týkají třeba i práce s knihou ve školách nebo v knihovnách. Dostala jsem z ministerstva školství odkaz, že existuje grantové schéma pro neziskové organizace, které nabízelo možnost podat si grant…

 Pracovala jste na něm sama?
Spojili jsme se s Martinem Vopěnkou, majitelem nakladatelství Práh, a s autorkou knihy České nebe Alenou Ježkovou, takže součástí grantu se stala kniha, kterou by bylo možné v elektronické podobě vyvěsit na stránky ministerstva školství, a k ní měla být vypracována metodika, které jsem se ujala.

 Jaké osobnosti publikace představuje?
K výčtu deseti původem českých světců: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Anežka, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer, sv. Jan Nepomuk Neumann a sv. Zdislava jsou přiřazeni také sv. Cyril a Metoděj jako zakladatelé slovanské liturgie a písemnictví na území našeho státu.

 Co je cílem metodiky a jak dlouho jste na ní pracovala?
Přes rok učím na fakultě sociálních věd a věnuji se studentům, ale v létě jsem se tomu aktivně věnovala až do září. Nejdřív jsem si musela najít zajímavou literaturu, přes kterou bych kladla otázky. Je velmi důležité děti – od jedenácti let až po maturitu – seznámit s kulturním a duchovním bohatstvím, jež se týká vzniku a formování naší státnosti v průběhu evropských dějin, ale i prožívaného vztahu k vlasti. Mnohé postavy českých svatých se týkají určitého regionu, kde zůstala bazilika, poutní kostel, kaplička, které se dostávají do širokého povědomí. Otázky by měly napomoci k lepšímu pochopení textů, ale také k hledání těchto souvislostí. Zkrátka, aby bylo možné o jednotlivých osobnostech hovořit.

 Otázky pomáhají zamyslet se nad postavami svatých jako nad živými lidmi. Odkud jste čerpala?
Mnohá z míst znám osobně a pomohla mi i rodinná tradice. Mí prarodiče pocházeli z Moravy a mnoho příbuzných tam stále žije. Takže třeba Radhošť jsme každoročně navštívili ne jednou, ale vícekrát. A pouť k cyrilometodějskému kostelíku kolem sochy Radegasta je se mnou úplně spjata. Nebo třeba jméno Zdislava bylo v naší rodině biřmovacím jménem. A samozřejmě jsem čerpala z bohaté historické literatury, ale pomohly mi i internetové stránky diecézí a farností. Přístup osobní, rodový a regionální je velmi důležitý pro vnímání dětí a mladých lidí, aby si uvědomili, že když procházejí kolem nějaké stavby nebo památky, která je třeba součástí jejich každodenního života, že se jim může otevřít v jiných souvislostech.

 Možná by podobné zamyšlení posloužilo i mnohým dospělým…
To určitě. Oslovení širší veřejnosti chybí, a tak doufáme, že přes děti a mládež se dostaneme i k jejich rodičům. Setkala jsem se s tím, že mnoho dospělých reagovalo vstřícně, chtěli si o osudech svatých přečíst, a tak si pořídili knížku. Doba nazrála, mnozí začínají hledat své kořeny a rodinné souvislosti. Lidé hledají i pro sebe jistotu v duchovní sféře.

 Z širšího hlediska jsou tito světci naši předkové…
Ano, samozřejmě Cyril a Metoděj pocházeli ze Soluně, ale všichni ostatní jsou svým rodem spjati s českou a moravskou zemí. Mnozí ze světců měli velkou vůli dosáhnout duchovního rozměru a taky touhu zprostředkovat ho ostatním.

 Co vás při práci překvapilo?
Dá se říci, že o českých světcích jsem toho věděla dost, ale překvapili mě oba biskupové: Jan Nepomuk Neumann se stal biskupem ve Filadelfii a Klement Maria Hofbauer ve Vídni, kde dokonce založil řád, který má dodnes nejen v Rakousku, ale i v německých zemích velké rozšíření.

 Už víte, kdy asi bude metodika veřejně dostupná?
Uzávěrka projektu byla 31. prosince 2012. Zatím jsme v očekávání, kdy bude vyvěšena na stránkách ministerstva školství a pravděpodobně ji pak zveřejníme i na stránách IBBY. Prostřednictvím grantu jsme mohli zaplatit autorská práva, protože tím, že se vyvěsí elektronická verze, bude kniha společně s metodikou k dispozici všem školám na všech úrovních. Ale i o tištěnou knížku je velký zájem, už se jí prodalo asi 1200 výtisků. Kromě češtiny vyšla ještě v šesti jazycích: anglicky, německy, španělsky, francouzsky, polsky a rusky. Mile mě překvapilo, že ve veřejnosti je o tento projekt zájem.

Jana Šilhavá
Foto Miroslav Martinovský

BRATŘI SLOVANSKÝCH POČÁTKŮ
1. Je ve vašem okolí kostel či kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději nebo alespoň sousoší či obraz těchto světců? Popište, jak jsou oba zemští patroni zobrazeni.
2. Byli jste někdy na Radhošti? Zkuste tuto horu s památnými sochami a s kaplí sv. Cyrila a Metoděje přiblížit. Využijte encyklopedie, internetu.
3. Životní příběhy sv. Cyrila a Metoděje byly odlišné. Vyprávějte o nich podle textu.
4. Najděte si na mapě Soluň (Thessaloniké). Zjistěte a popište, jak město vypadalo za života sv. Cyrila a Metoděje a jaká je jeho současnost; využijte přitom internet. Na jakém území se dnes nachází?
5. Na historické mapě ukažte původní území Panonie, kde byl sv. Metoděj arcibiskupem. Nacházejí se v blízkosti vašeho bydliště památky (regionální muzeum, sakrální památky) z období působení obou světců? Jaké? …CÍRKEVNÍ TURISTIKA NEJEN VE ZNAMENÍ CYRILA A METODĚJE
Konference o církevní turistice se stala pevnou součástí veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Také letos 17. ledna se v prostorách brněnského výstaviště sešli církevní představitelé a mnozí další, aby pohovořili o zvláštnostech a perspektivách tohoto turistického odvětví, tentokrát s přihlédnutím k mimořádnému výročí – 1150 letům od příchodu Cyrila a Metoděje na naše území.

„Člověk je bytostí náboženskou. Putování k místům, kde se může setkat s Bohem, je jeho bytostnou potřebou,“ pronesl na úvod pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Poukázal na to, že s putováním lidí na posvátná místa se setkáváme po celém světě a v celé historii. Zároveň připomněl, že siluety kostelů a synagog jsou nedílnou a často hlavní součástí panoramatu našich měst a leckdy i přírody.
Vladyka Kryštof, stojící v čele naší pravoslavné církve, hovořil přímo o blížích se cyrilometodějských oslavách. Zdůraznil, že připomenutí příchodu slovanských věrozvěstů nás vrací do doby 9. století, kdy byli křesťané jednotní, ještě nedošlo k žádnému schizmatu ani neexistovalo protestanství. „Jde o to, vrátit se myšlenkově a případně i fyzicky přímo do těch míst na jižní Moravě a připomenout si, že ty hlavní hodnoty jsou stejné a stálé,“ uvedl vladyka a dodal, že při setkáních na Velehradě a dalších místech půjde také o setkání východní a západní kultury.

Připomenout i následovat
Podrobnější rozvržení cyrilometodějských oslav podal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který shrnul jejich důvody a cíle. Na prvním místě jde o to, důstojně oslavit výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje a připomenout si je jako osobnosti. „Oslavy by měly sjednocovat, být otevřeny pro všechny lidi dobré vůle z nejrůznějších oborů,“ zdůraznil.
Druhým úkolem, který cyrilometodějský rok přináší, je znovu objevit odkaz Cyrila a Metoděje. A to jak pokud jde o jejich regionální rozměr, spočívající v představení Velehradu a dalších míst, tak o rozměr národní, do nějž spadá oblast náboženská, ale také jejich přínos pro kulturu, vzdělanost a právo, neboť Metoděj sestavil také zákoník. Mezinárodní rozměr pak spočívá ve zdůraznění skutečnosti, že se jedná o spolupatrony Evropy.
Jan Graubner hovořil také o tom, že by blížící se oslavy měly umožnit dialog nad tématem křesťanských kořenů národa i Evropy a vést k debatě nad otázkami, které jsou vzhledem k těmto hodnotám aktuální. „Měli bychom se pokusit inspirovat některými z aktuálních myšlenek jejich odkazu,“ zdůraznil arcibiskup.

Cestou dvou bratří
Hlavní aktivity jubilejního roku se budou odehrávat v oblasti Velehradu a Mikulčic, ale zdaleka nejen tam. „Součástí cyrilometodějských oslav budou také mezinárodní konference, výstavy, soutěže pro všechny typy škol, uvedení filmu a další,“ nastínil Jan Graubner. Mezi jiným pozval návštěvníky ve dnech 24. až 26. května na Cyrilometodějskou pouť do Mikulčic, prezentovanou jako setkání kultur, či na mezinárodní konferenci Cyrilometodějská misie a Evropa pořádanou Akademií věd ČR ve dnech 13. až 17. května na Velehradě a v Mikulčicích. Připomněl i několik výstav. Jedna z nich nazvaná Mezi východem a západem proběhne ve dnech 25. dubna až 25. srpna v Olomouci.
Uspořádá se také řada soutěží, které mají odkaz věrozvěstů přiblížit dětem. Například literárně-historická Cestou dvou bratří, která už probíhala od září do začátku února, nebo výtvarná soutěž Děti kráčejí cestou dvou bratří, jež začne v únoru a potrvá do července. K oslavám by mělo být hotové i dokumentární drama Cyril a Metoděj, které natáčí režisér Petr Nikolaev. Samozřejmě budou celý jubilejní rok doprovázet i četné aktivity v cestovním ruchu. (Další informace najdeme na serveru www.velehrad.eu)

Otevřená náruč kláštera
Po připomenutí cyrilometodějských oslav se dostalo i na jiné rozměry církevní turistiky a byly prezentovány různé způsoby, jak lze toto téma uchopit. Známý dominikán P. Romuald Štěpán Rob pohovořil o projektu záchrany a obnovy dominikánského kláštera v Praze u svatého Jiljí, který si za svůj úkol vytkl otevřít se všem, kdo žízní po něčem duchovním. A to u nás vskutku originálním způsobem. „Důležité je, aby lidé přestali chápat klášter jako uzavřené místo, ale jako místo scházení a sdílení se,“ zdůraznil P. Romuald.
V klášteře, který bude architektonicky přebudován, tak najdeme místa pro ubytování, přednáškové sály, návštěvníci budou mít možnost využívat i zdejší knihovnu, ale také jen tak přijít, pocítit atmosféru, zúčastnit se modliteb. „Otevřenou náruč kláštera“ by mělo prezentovat i jeho diagonální rozdělení na část pro bratry a pro návštěvníky.
Zástupci zlínského kraje zase hovořili o vzkvétajících cyrilometodějských cestách na Moravě, které dnes spojují Velehrad, Hostýn, Svatý kopeček u Olomouce a Blatnici pod Svatým Antonínkem. Uvažuje se o jejich prodloužení až do slovenských Kopčan a Šaštína.

Martina Oplatková
Foto Miroslav Martinovský a archiv